Anbi

Beschermd Wonen met Steunpunt voor Ouderen (De Groeiring)
Fiscaal Nummer:          816696755
IBAN nr. NL38RABO0154408530
BIC   RABONL2U
Contactgegevens:         Adres:    Zijlstraat 7 – 5382 KE Vinkel
                                Tel:       073 5326347
                                E-mail:   groeiringvinkel@gmail.com
                                Web:       www.groeiringvinkel.nl
Bestuur:                 Voorzitter                    Jan Bakker
                                Secretaris                    Cor van de Wetering
                                Penningmeester          Ellie van Zoggel-Aarts
                                Bestuurslid                   Piet van de Ven
                                Bestuurslid                   Sjaan van Leijden – van der Mijden
Beleidsplan:               Optimalezorg- en dienstverlening op het vlak van de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg; toewijzingsbeleid en verhuur aan statutaire doelgroep; exploiteren openbare ruimten ten behoeve van de activiteiten en de doelgroep
Beloningsbeleid:          Bestuursleden oefenen hun taak uit als vrijwilliger zonder beloning; alleen vergoeding voor gemaakte onkosten t.b.v. de Stichting
Doelstelling:
Doelstelling volgens de regelgeving
Artikel 4 van de statuten    
4.1 De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren in de meest  ruime zin van het woord van het steunpunt in Vinkel c.q. steunpunten in de gemeente Maasdonk.
4.2  Het beheer en de exploitatie heeft betrekking op alle ruimten,die niet vallen onder de zelfstandige woonruimten en de daarbij behoerende tuinen.
4.3  De Stichting tracht te komen tot een optimale hulp- en dienstverlening, al dan niet met de inbreng in welke vorm dan ook van deskundige derden.

 

4.4  De stichting zal in samenspraak met de verhuurder van de wooneenheden trachten te komen tot een toewijzing van die wooneenheden aan aspirant bewoners die recht doet aan de doelstellingen van De Stichting.
——————————————————————————————————

Verslag 2022

Formulier ANBI 2022

Verslag 2021

Formulier ANBI 2021

Verslag 2020
—————————————————————————————————————————————————————
Verantwoording afrekening 2019
Biljarten bewoners en overige senioren (niet bewoners)
Kaarten bewoners en overige senioren (niet bewoners)
Donderdagmiddag: wekelijkse Soos voor senioren van Vinkel
Donderdagmiddag: Bibliotheek en computerinstructiehoek?
Dinsdagmorgen: activiteitencentrum; deelname 10-12 personen o.l.v. professionele begeleidster St. Jozefoord en enkele vrijwilligers
1e maandag van de maand: eetpunt voor ca 20 Vinkelse senioren, waarbij maaltijden worden geleverd door de Laverhof en bediening door eigen vrijwilligers
Nieuw bewoner(s): aanbieden welkomstbloemen
Overlijden bewoner: recreatiezaal beschikbaar stellen m.b.t. de nazorg na de avondwake familie en kennissen
Recreatiezaal beschikbaar stellen voor familiebijeenkomsten van de bewoner(s)
Verzorgen van kerstviering met bewoners
Verzorgen avond voor vrijwilligers voor hun inzet
Huur aan Mooiland – Maasland incl. water, licht en gas
Balans boekjaar 2019                             Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019
     Beginbalans
     Activa                                                                  Passiva
          110   Rabobank betaalrekening                      725,54               50      Eigen vermogen   8.608,94
          111   Rabobank spaarrekening                    6.566,59        Resultaat vorig boekjaar       -1.316,81
      Totaal   7.292,13                                        Totaal        7.292,13
     Eindbalans
     Activa                                                                  Passiva
          110   Rabobank betaalrekening                      287,20                50     Eigen vermogen   7.292,13
          111   Rabobank spaarrekening                    8.498,50        Resultaat lopend boekjaar     1.493,57
      Totaal   8.785,70                                        Totaal        8.785,70
Afdeling:  Groeiring Vinkel
Exploitatierekening uitgebreid      Periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019
                                                            2019 Resultaat                  
Ontvangsten
419            Zaalh.+consumptie’s                               3.478,75                   
420            Ontvangen rente bank                              -299,07                   
421            Ontv./uitgaven Eetpunt                             -289,27                   
422            Ontv. schoonm.Groeir. Bewoners                1.725,00                   
423            Ontv./uitgaven rek. AC                               32,91                   
424            Overige ontvangsten                                871,89                   
425            Subsidie gem. s-Hertogenbosch                 4.390,00                   
426            Subsidie/sponsering                                  192,00                   
427            Jaarlijkse bijdrage kbo voor de                         0,00                   
Totaal                                                           10.102,21
Uitgaven
400            Bankkosten                                           119,39                   
401            Bestuurskosten                                      650,00                   
403            Adm./kopieer /computerkosten                     502,18                   
404            Kantoorkosten                                          7,60                   
405            IBN schoonmaken                                 2.178,48                   
406            Teruggave bewoners v. electra                      53,73                   
407            Km. Vergoeding                                       80,00                   
409            Verzekering/abonnementsk.                        237,69                   
410            Kosten Groeiring                                      59,21                   
411            Overige uitgaven                                     567,12                   
412            Kostenkerstviering met bewoners                   111,50                   
413            Naar rek 537 afschr. Inventaris                    2.964,00                   
414            Huishoudelijke uitgaven                           1.702,52                   
415            Naar rek139 gift v. nieuw initiatief                    95,55                   
416            Huur Mooiland                                     1.812,32                   
417            Aanschaf inventaris                                  109,99                   
418            Trined                                                 621,36                   
Totaal                                                            11.872,64                   
Saldo Resultaat                                                  -1.770,43                   
Totaal     10.102,21
 Verslaggeving budget 2019